Хотелско сместување во Грција
width: 100%, height:1px